Na szkolenie, które może być zreazlizowane w ciągu 1, 2 lub 3 dni składają się:

1. Część prawna, prowadzona przez specjalistę z zakresu prawa pracy a dotycząca następującej problematyki

 • Źródła prawa pracy
 • Podstawy prawne działalności SIP.
 • SIP jako wybrany organ nadzorujący i kontrujący pracodawcę.
 • Procedura wyboru SIP.
 • Niezbędne kompetencje SIP.
 • Struktura społecznej inspekcji pracy.
 • Zakres działania SIP.
 • Uprawnienia zakładowego, oddziałowego, grupowego społecznego inspektora pracy.
 • Środki prawne działania SIP.
 • Szczególna ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy.

2. Część związana z szeroko rozumianymi procedurami BHP prowadzona przez specjalistę BHP oraz przez Inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy

 • Komisje bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
 • Prawidłowa dokumentacja powypadkowa
 • Choroby zawodowe 
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Termin szkolenia dostępny na zapytanie

Szkolenia otwarte raz w miesiacu lub zamknięte na zlecenie klienta!

listopad 2022
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 października 2022 1 listopada 2022 2 listopada 2022 3 listopada 2022 4 listopada 2022 5 listopada 2022 6 listopada 2022
7 listopada 2022 8 listopada 2022 9 listopada 2022 10 listopada 2022 11 listopada 2022 12 listopada 2022 13 listopada 2022
14 listopada 2022 15 listopada 2022 16 listopada 2022 17 listopada 2022 18 listopada 2022 19 listopada 2022 20 listopada 2022
21 listopada 2022 22 listopada 2022 23 listopada 2022 24 listopada 2022 25 listopada 2022 26 listopada 2022 27 listopada 2022
28 listopada 2022 29 listopada 2022 30 listopada 2022 1 grudnia 2022 2 grudnia 2022 3 grudnia 2022 4 grudnia 2022
W przedsiębiorstwach, w których działają organizacje związkowe, ważną rolę pełni Społeczna Inspekcja Pracy. Służba ta ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (Zg. z ustawą z dn. 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy).
Kandydaci na zakładowych społecznych inspektorów pracy powinni posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której należy przedsiębiorstwo i co najmniej dwuletni staż w danym zakładzie, a przede wszystkim niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.

Zakres szkolenia:

 • system nadzoru nad warunkami pracy w Polsce
 • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • zagadnienia ergonomii i psychologii pracy
 • niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe czynniki środowiska pracy.
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, dochodzenia powypadkowe
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku i zagrożeń
 • zagadnienia funkcjonowania SIP

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • kompendium wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy
 • znajomość zasad funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w firmie, jej praw i obowiązków
 • wysoką jakość wiedzy dzięki fachowemu doświadczeniu dydaktycznemu kadry szkoleniowej 
 • koncentrację na zagadnieniach praktycznych i zawodowym doświadczeniu słuchaczy
 • potwierdzenie zaliczenia kursu stosownym certyfikatem

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • społecznych inspektorów pracy w zakładach pracy
 • pracowników wytypowanych przez związki zawodowe do pełnienia funkcji SIP
 • osób pełniących funkcję przedstawicieli pracowników w zespołach powypadkowych, komisjach bezpieczeństwa i innych
Aby skutecznie, odpowiedzialnie i profesjonalnie pełnić funkcję  społecznego inspektora pracy, trzeba zdobyć podstawową wiedzę prawno-merytoryczną. Dlatego organizowane są szkolenia podstawowe społecznych inspektorów pracy.
Jest to szkolenie przeznaczone także dla nowo wybranych zakładowych i wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy, którego celem jest przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy, metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy, udział w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz ochrona prawna społecznego inspektora pracy.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania i sfinansowania  szkolenia społecznego inspektora pracy. Podstawa prawna to ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.), poniżej wyciąg z ustawy:

Art. 14. 1. Zakład pracy jest obowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań.

Art. 14. 2. Koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.

Organizacja związkowa występuje do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o skierowanie społecznego inspektora pracy na szkolenie.

Jeżeli w zakładzie pracy działają zakładowe organizacje związkowe, wówczas pracownicy  mają prawo do szczególnego nadzoru nad warunkami pracy, które  daje im ustawa o społecznej inspekcji pracy.

Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w prawie pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje wszystkich pracowników i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu nie będący członkiem związku zawodowego.

Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której należy zakład i co najmniej dwuletni staż w danym zakładzie.

Społecznych inspektorów pracy wybierają pracownicy zakładu pracy na 4-letnią kadencję.

Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) SIP wybiera:

 1. w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników – ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału);
 2. w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących  powyżej 300 pracowników:
 • zakładowego społecznego inspektora pracy – zebrania oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,
 • oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy – zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.

Grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału).

Kontakt

PU BHP i DT SEMEX OS ERGOS ul. Kabacki Dukt 14 
02-781 Warszawa
NIP: 951 229 89 41
Konto: ALIOR Bank S.A 90 2490 0005 0000 4500 4810 8430
email: semex@semex-bhp.pl, tel. 698 742 742 lub 603 875 604

  Imię i Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść Wiadomości